skip to Main Content

Mirë se vini në faqen zyrtare të Shoqatës për ullishtari të qëndrueshme rajonale "Valdanos"

Shoqata për zhvillim të qëndrueshëm, bashkëpunim rajonal dhe ullishtari „Valdanos“ është themeluar në tetor të vitit 2012. Shoqata mbledh ullishtarët (kultivuesit dhe përpunuesit) nga territori i komunës së Ulqinit. Valdanos është emri i gjirit në të cilin gjendet kompleksi i madh i rrënjëve të ullirit (mbi 18000 ullinj shekullor). Gjiri i Valdanosit në vitin 1968 është shpallur për Monument të natyrës.

Objektivat e Shoqatës janë:

– zhvillimi i qëndrueshëm, bashkëpunimi intensiv rajonal mes regjioneve të Ballkanit dhe promovimi dhe zhvillimi i ullishtarisë;
– mbrojtja e burimeve natyrore, veçanërisht mbrojtja e fondit ekzistues të rrënjëve të ullinjëve në zonën ku vepron Shoqata: rigjenerimi, plehrimi, punimi i tokës, rekonstruksioni (ngritja e murit të thatë), ndërtimi i rrugëve lidhëse, mbrojtja e ullinjëve nga bagëtitë etj.;
– sigurimi i llojeve autoktone dhe me rendiment të lartë të ullirit;
– përdorimi i plehut biologjik (përdorimi sa më i pakët i plehut artificial), përdorimi i mjeteve ekologjike për mbrojtjen e ullirit;
– lufta kundër urbanizimit i cili shkatërron fondin e ullinjëve në përputhje me legjislacionin në fuqi;
– ofrimi e udhëzimeve profesionale dhe shërbimeve ullishtarëve;
– ruajtja e traditës së trajtimit pronësor dhe ndarjes tradicionale të pronës të kompleksit të vjetër të ullinjëve (pa pengesa fizike mes pronave) në Ulqin;
– të ketë degustatorë të vajit të ullirit;
– ndihmesa në zhvillimin e ullishtarisë në Ulqin, Mal të Zi dhe rajonin e Ballkanit.

Veprimtaritë  të cilat i kryen Shoqata për të përmbushur objektivat e veta janë:

– ofrimi i këshillave profesionale të gjithë anëtarëve në të gjitha fazat e kultivimit të plantacioneve, ofrimi i këshillave profesionale rreth masave agroteknike, mbrojtjes dhe përpunimit të frytit të ullirit;
– edukimi i kultivuesve dhe përpunuesve me qëllim të prodhimit të vajit cilësor të ullirit dhe të ullinjëve për konsumim;
– njoftimi i ullishtarëve rreth aktiviteteve të Shoqatës, rreth masave nxitëse nga ana e Ministrisë së bujqësisë dhe zhvillimit rural, rreth rekomandimeve të shërbimeve kompetente për mbrojtjen e frytit të ullirit nga sëmundjet dhe dëmtuesit, rreth punishteve të cilat i organizojnë shërbimet kompetente etj.;
– sigurimi/shpërndarja e fidanëve, e mjeteve ekologjike për mbrojtjen e ullirit etj.;
– organizimi i udhëtimeve dhe pjesëmarrja në panaire dhe manifestime të karakterit shkencor, promovues dhe garues;
– promovimi i jetësimit të klasterëve profesionalë rajonalë me qëllim të zhvillimit të ullishtarisë;
– aktivitete tjera me qëllim të promovimit dhe zhvillimit të ullishtarisë.