skip to Main Content

Projekti “Rritja e konkurueshmërisë së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Mal të Zi përmes zhvillimit të klasterëve” i finacuar nga BE-ja, i bashkëfinancuar dhe i zbatuar nga Organizata e kombeve të bashkuara për zhvillim industrial (UNIDO) në bashkëpunim me UNDP-në është kryer  për Ministrinë e ekonomisë së Malit të Zi më qëllim të përmirësimit të konkurueshmërisë dhe qasjes në treg për katër klasterët e përzgjedhur. Në kuadër të këtij projekti në vitin 2015 u fituan rezultatet zyrtare rreth vjetërsisë së ullinjëve.

Përcaktimi i vjetërsisë së ullinjëve është bërë në bashkëpunim me Universitetin e Stambollit (Fakultetin për pylltari), kurse në projekt ka qenë i kyçur edhe Fakulteti për teknologji ushqimore, sigurinë e ushqimit dhe ekologji nga Universiteti Donja Gorica nga Podgorica.

Gjatë këtij projekti janë marrë mostrat dhe është përcaktuar vjetërsia e 25 rrënjëve të ullirit në territorin e komunës së Ulqinit (dhe 25 rrënjëve në territorin e komunës së Tivarit). Nga këta ullinj mund të prodhohet vaj eksluziv i destinuar për tregje të specifike.

 

Informata rreth mostrave të ullinjëve në Ulqin
Numri i ullirit Vendndodhja/

pronari

Gjerësia gjeografike Gjatësia gjeografike Lartësia mbidetare (m) Vjetërsia e ullirit (vjetë)
001 Kroni Begut/

Osman Abazoviq

41°56.34 19°11.315 115 688
002 Kroni Begut/

Osman Abazoviq

41°56.323 19°11.289 101 899
003 Kroni Begut/

Skender Katana

41°56.412 19°11.185 69 668
004 Kroni Begut/

Xhemal Katana

41°56.413 19°11.145 123 434
005 Kroni Begut/

Xhemal Katana

41°56.428 19°11.131 115 607
006 Kiraz Tepe/

Gazmend Dollaku

41°56.12 19°11.627 91 903
007 Bashbylyk/

Maksut/Fatmir Sadiku

41°55.959 19°11.268 88 1124
008 Bashbylyk/

Maksut/Fatmir Sadiku

41°55.96 19°11.244 73 641
009 Bashbylyk/

Edin Buzuku

41°55.823 19°11.474 68 1314
010 Çesme Mustafa/

Xhaudet Cakuli

41°56.48 19°11.007 109 942
011 Çesme Mustafa/

Xhaudet Cakuli

41°56.48 19°11.007 109 643
012 Çesme Mustafa/

Mithat Nimanbegoviq

41°56.483 19°11.015 119 791
013 Qafa/

Nexhatin Mollabeqiri

41°56.692 19°10.775 85 832
014 Valdanos/

pronë shtetërore

41°56.869 19°10.671 83 1892
015 Vakif, Ana e Malit 41°56.835 19°10.807 138 583
016 Liman/

Adnan Kollari

41°55.646 19°11.704 40 401
017 Mahalla e re/

Shaban Kollari

41°55.891 19°12.196 94 585
018 Krruç/

Hamdi Dragovoja

41°58.994 19°9.753 141 545
019 Krruç /

Hamdi Dragovoja

41°58.994 19°9.753 140 1291
020 Krruç /

Isat Dragovoja

41°58.976 19°9.796 134 448
021 Krruç /

Isat Dragovoja

41°58.982 19°9.791 148 302
022 Krruç /

Mahmud Karastanoviq

41°59.074 19°9.484 104 409
023 Krruç /

Neset Milla

41°58.774 19°10.608 244 717
024 Krruç /

Gjevana Vukmarkoviq

41°59.144 19°9.567 147 1777
025 Krruç /

Filip Niloviq

41°59.059 19°9.586 150 293

Burimi: Nesibe Köse, H. Tuncay Güner „Age identification of a sample of Montenegrin olive trees for registration”- final report, mars 2015, fq. 2,3