skip to Main Content

Ministria e bujqësisë dhe zhvillimit rural

www.mpr.gov.me/ministarstvo

 

Drejtoria për sigurinë e ushqimit, veterinari dhe punë fitosanitare

http://www.vet.uprava.gov.me/uprava

 

Shërbimi këshillues në prodhimtarinë bimore

http://www.savjetodavna.org/

 

Shoqata e ullishtarëve Boka

www.maslinaboka.org

 

Shoqata e ullishtarëve Tivar

www.maslinaribar.org

 

Fakulteti bioteknik

http://www.btf.ucg.ac.me/index.php

 

IPARD like 2.2 (Projektin EU/IPA të ndërtimit të institucioneve në bujqësi dhe zhvillim rural në Mal të Zi e financon Bashkimi Europian në kuadër të Instrumentit për mbështetje para anëtarësimit, kurse e bashkëfinancon Qeveria e Malit të Zi. Projektin e zbaton Ministria e bujqësisë dhe zhvillimit rural në bashkëpunim me Bankën botërore. IPARD like 2.2 është projekt i mbështetjes në formë granti i kushtuar përpunimit)

http://www.minpolj.gov.me/rubrike/IPARD_like_2.2/

 

Olive oil Montenegro

http://oliveoilmontenegro.me/?lang=sr

 

Këshilli ndërkombëtar për ullinj (International Olive Council – IOC)

www.internationaloliveoil.org