skip to Main Content

Na osnovu člana 12 Zakona o nevladinim organizacijama ( Sl. List Crne Gore br. 39/11 ) Osnivačka Skupština nevladine organizacije Udruženje za održivi razvoj, regionalnu saradnju i maslinarstvo VALDANOS – OJQ Shoqata për zhvillim të qëndrueshëm, bashkëpunim rajonal dhe ullishtari VALDANOS – NGO Association for sustainable development, regional collaboration and Olive farming VALDANOS – Ulcinj-Ulqin, na sjednici od 25.09.2012. godine je usvojila

 

S T A T U T

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Udruženje za održivi razvoj, regionalnu saradnju i maslinarstvo VALDANOS – OJQ Shoqata për zhvillim të qëndrueshëm, bashkëpunim rajonal dhe ullishtari VALDANOS – NGO Assosiation for sustainable development, regional collaboration and Olive farming VALDANOS – Ulcinj-Ulqin, je nevladino udruženje.

Član 2

Naziv udruženja ispisan na službenom državnom jeziku je: Udruženje za održivi razvoj, regionalnu saradnju i maslinarstvo VALDANOS – Ulcinj, na albanskom jeziku je: Shoqata për zhvillim të qëndrueshëm, bashkëpunim rajonal dhe ullishtari VALDANOS – Ulqin, na engleskom jeziku je: Association for sustainable development, regional collaboration and Olive farming VALDANOS – Ulcinj-Ulqin.

Skraćeni naziv udruženja je: Udruženje za održivo regionalno maslinarstvo VALDANOS – Shoqata për ullishtari të qëndrueshme regjionale VALDANOS – Association for sustainable regional olive farming VALDANOS.

Član 3

Sjedište udruženja je u Ulcinju,  Ul.26 Novembar bb

Član 4

Rad udruženja je javan.

Javnost rada udruženja se ostvaruje putem saopštenja za javnost, objavljivanjem godišnjeg finansijskog izvještaja i drugih podataka od značaja za rad udruženja na internet stranici nevladine organizacije.

Član 5

Udruženje se osniva na neodređeno vrijeme.

CILJEVI  I  DJELATNOSTI

Član 6

Ciljevi Udruženja su održivi razvoj, intenzivna regionalna saradnja među regijama na Balkanu i unapredjenje i razvoj maslinarstva.

Ciljevi udruženja su zaštita prirodnih dobara, a posebno zaštita postojećeg fonda maslinovih stabala na regionalnom području djelovanja Udruženja, unapređenje odnosno povećanje tog fonda, obezbjeđenje autohtonih i visokoplodnih sorti maslina, upotreba bioloških đubriva, što manja upotreba vještačkih đubriva, upotreba ekoloških sredstava zaštite maslina i upotreba herbicida biološkog porijekla , drugih repromaterijala, borba protiv urbanizacije koja uništava fond maslina u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, pružanje stručnih uputstava i usluga maslinarima u svako vrijeme kao i doprinos razvoju maslinarstva u Ulcinju, Crnoj Gori i balkanskoj regiji.

Član 7

Posebni ciljevi Udruženja su očuvanje postojećih zasada: regeneracija ( rezidbe na podmlađivanje), đubrenje, obrada zemljišta (oranje i kultivisanje), rekonstrukcija zasada (podizanje suvomeđa), izgradnja prilaznih puteva, popunjavanje prostora novosadnicima, podizanje novih zasada, kao i zaštita maslina od stoke (koze, konji, magarci, krave, divlje svnje i sl…..).

Očuvanje tradicije vlasničkog tretmana i tradicionalnog omeđivanja starog kompleksa maslina         (bez fizičkih prepreka izmedju posjeda) u Ulcinju je jedan od posebnih ciljeva Udruženja.

Član 8

Djelatnosti Udruženja su:

  • Pružanje stručnih savjeta i usluga svim članovima, a posebno maslinarima u vezi sa održivim i regionalnim razvojem i svim fazama kultivisanja zasada, agrotehničkim mjerama obrade i zaštite ploda masline,
  • Edukaciju maslinara i prerađivača u cilju proizvodnje kvalitetnog maslinovog ulja i konzumnih maslina,
  • Unapređenje i povećanje fonda stabala maslina na teritoriji opštine Ulcinj kao i zaštita od bolesti i štetočina i mjere fizičke zaštite maslinjaka i ploda maslina,
  • Planiranje održive proizvodnje, primjena savremenih agrotehničkih mjera i stručnih savjeta,
  • Doprinos razvoju maslinarstva u Ulcinju, Crnoj Gori i balkanskoj regiji.
  • Promovisanje primjene strukovnih regionalnih Klastera (grupisanja, povezivanja) u cilju razvoja maslinarstva.

Član 9

Pečat organizacije je okruglog oblika po čijem obodu je latiničnim pismom ispisan skraćeni naziv Nevladino udruženje: Udruženje za održivo regionalno maslinarstvo VALDANOS – Shoqata për ullishtari të qëndrueshme regjionale VALDANOS – Association for sustainable regional olive growers VALDANOS.

U sredini pečata se nalazi posebno dizajniran znak­: logotip udruženja.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 10

Organi  udruženja su Skupština i lice ovlašćeno za zastupanje.

SKUPŠTINA

Član 11

Skupština  je najviši organ upravljanja udruženja.

Član 12

Skupštinu čine svi članovi organizacije.

Član 13

Ovlašćenje Skupštine :

– usvaja Statut udruženja;

– usvaja izmjene i dopune Statuta;

– bira i razrješava lice ovlašćeno za zastupanje;

– birа i rаzrješаvа druge organe udruženjа;

– odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja udruženja;

– usvaja plan rada za narednu godinu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;

– usvаjа godišnji finansijski izvještaj;

– odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestаnku rаdа i raspodjeli preostale imovine udruženjа;

– odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa udruženja.

SAZIVANJE SKUPŠTINE

Član 14

Skupština može biti redovna i vanredna.

Redovna sjednica skupštine održava se najmanje jednom godišnje.

Vanredna sjednica Skupštine može se zakazati na inicijativu najmanje jedne trećine članstva najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje.

Sjednica skupštine se saziva pisanim obavještenjem o mjestu i vremenu održavanja skupštine i predlogom dnevnog reda. Sjednicom predsjedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sjednice.

KVORUM ZA RAD I ODLUČIVANJE

 Član 15

Skupština može da zasijeda i odlučuje ako je prisutna natpolovična većina članova udruženja.

Skupština može da zasijeda i odlučuje ako joj prisustvuju članovi udruženja koji su opunomoćeni predstavnici preko 50 posto ukupnog broja članova.

Član 16

Ako se Skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva u roku sedam dana, sa istim dnevnim redom.

Član 17

O donošenju Statuta i njegovim izmjenama i dopunama Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih ili opunomoćenih članova udruženja.

Inicijativu za pokretanje postupka izmjena i dopuna Statuta moze pokrenuti svaki član Skupštine kao i lice ovlašćeno za zastupanje.

Član 18

O drugim pitanjima iz svog djelokruga Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova udruženja.

NAČIN ODLUČIVANJA

Član 19

Skupština odlučuje javnim glasanjem. Javno glasanje vrši se dizanjem ruke ili izjašnjavanjem putem poimenične prozivke članova.

Član 20

Skupština odlučuje tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima, kad to zahtijeva natpolovična većina članova udruženja.

Tajno glasanje vrši se putem glasačkih listića.

Član 21

Odsutni član može glasati i pisanim putem.

Pismo kojim odsutni član glasa o pitanjima iz dnevnog reda punovažno je i uzima se u obzir ako stigne Skupštini do njenog održavanja.

Predsjedavajući je dužan je da upozna članove koji su prisutni kako je glasao odsutni član.

ISKLJUČENJE PRAVA GLASA

Član 22

Član Skupštine ne može glasati kada se odlučuje o pitanjima:

–     oslobađanja od određenih obaveza i odgovornosti toga člana;

–     o utvrđivanju zahtjeva koje ima u odnosu na tog člana;

–     o pokretanju i odustajanju od spora protiv tog člana;

–     u drugim slučajevima kada član ima interes protiv interesa Udruženja.

Kada je interes člana iz stava 4 ovog člana protivan interesu Udruženja cjeni u svakom konkretnom slučaju Skupština.

Isključenje prava glasa članova odnosi se samo na pitanje zbog koga je došlo do isključenja.

ZAPISNIK O RADU SKUPŠTINE

Član 23

Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik o radu Skupštine.

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu Skupštine a naročito:

–     mjesto i dan održavanja

–     dnevni red

–     imena prisutnih članova

–     lično ime predsjedavajućeg

–     lično ime zapisničara

–     tok rada,  a posebno pitanja o kojima se raspravlja, imena lica koja su učestvovala u raspravi i sažeta sadržina njihovih izlaganja

–     rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda

–     konstatacija predsjedavajućeg o donošenju odluka

–     izdvojeno mišljenje članova

–     vrijeme završetka.

Član 24

Svaka odluka Skupštine se unosi u zapisnik.

Uz zapisnik se prilažu i dokazi o sazivanju Skupštine.

Član 25

Zapisnik potpisuje predsjedavajući Skupštine i zapisničar.

Ako se zapisnik sastoji od više stranica, predsjedavajući i zapisničar stavljaju na svaku stranicu zapisnika svoj skraćeni potpis (paraf).

Član 26

Članovi Skupštine imaju pravo pregleda zapisnika po njegovom sastavljanju i potpisivanju predsjedavajućeg i zapisničara.

Zapisnik o radu Skupštine čuva se u arhivi Udruženja kao dokument trajne vrijednosti.

LICE OVLAŠĆENO ZA ZASTUPANJE

Član 27

Lice ovlašćeno za zastupanje se bira odlukom Skupštine Udruženja na mandat od 4 godine.

Odlukom o postavljanju utvrđuje se dan stupanja na funkciju Predsjednika udruženja.

OVLAŠĆENJA LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE

Član 28

Predsjednik udruženja:

–     zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruženja;

–     odgovara za zakonitost rada;

–     vodi poslove udruženja saglasno odlukama Skupštine;

–     podnosi Skupštini predlog godišnjeg finansijskog izvještaja;

–     obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima Udruženja.

ODGOVORNOST LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE

Član 29

Predsjednik udruzenja odgovara za svoj rad Skupštini i periodično joj podnosi izvještaje o radu.

Za svaku sjednicu Skupštine udruženja, Predsjednik udruženja je dužan podnijeti izvještaj o svom radu za period između dvije sjednice.

RAZRIJEŠENJE LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE

Član 30

Predsjednik udruženja može biti razriješen funkcije u sledećim slučajevima:

  1. Ako postoje gubici u poslovanju Udruženja,
  2. Ako svojim nesavjesnim ili nestručnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja nanese štetu Udruženju, ili ako je usled toga mogla nastati šteta,
  3. Zbog nesposobnosti da organizuje i vodi povjerene mu poslove i poslove iz svog djelokruga.

Član 31

O razriješenju Predsjednika udruzenja odlučuje Skupština udruženja.

Odluka Skupštine udruženja o razrješenju Predsjednika udruženja je konačna.

SLUŽBENICI UDRUŽENJA

Član 32

Službenici će se zapošljavati u skladu sa Zakonom, prema Aktu o sistematizaciji radnih mjesta  koji donosi Skupština udruženja.

POVEZIVANJE

Član 33

Udruženje  se može povezivati i učlanjivati u saveze ili druge odgovarajuće asocijacije u zemlji i inostranstvu.

FINANSIRANJE

Član 34

Udruženje stiče imovinu od člаnаrine, dobrovoljnih prilogа, poklonа, donacija, zaostavštine, kаmаtа nа uloge, dividendi, zаkupnine, prihoda od privredne djelatnosti i nа drugi nаčin koji nije u suprotnosti sa zakonom.

OBAVLJANJE PRIVREDNE DJELATNOSTI

Član 35

Udruženje u okviru svojih djelatnosti obavlja sljedeće privredne djelatnosti:

Uvoz i promet sadnicama, zaštitnim sredstvima, stajskim i mineralnim djubrivima i ostalim materijalom potrebnim za članove udruženja.

ČLANSTVO U ORGANIZACIJI

Član 36

Sva pravna i fizička lica mogu biti članovi/ice Udruženja, ukoliko prihvataju ciljeve i djelatnosti definisane Statutom Udruženja, na osnovu preporuke jednog od članova.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

O evidenciji članova udruženja vodi se registar članova.

PRESTANAK ČLANSTVA

Član 37

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženju prestaje i na osnovu odluke Skupštine u slučaju nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda udruženja.

Inicijativu za isključenje iz Udruženja može da podnese svaki član Udruženja.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnijet prijedlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

Član 38

Član ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

3) plaća članarinu;

4) obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština udruženja.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Član 39

Inicijativu za pokretanje postupka o prestanku rada udruženja može pokrenuti jedna trećina članova Skupštine.

O prestanku rada udruženja  odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova udruženja.

Član 40

U slučaju prestanka rada udruženja, odluku o raspolaganju imovinom donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova.

Član 41

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primjenjivati odredbe Zakona o nevladinim organizacijama.

Član 42

Ovaj statut stupa na snagu danom registracije.

Dana,  ­__________________

u   _____________ .                                                                Predsjedavajući osnivačke skupštine,

                                                                                                                      Xhaudet Cakuli